ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Α.Τιμές προϊόντων

Επί των αναγραφόμενων τιμών όλων των προϊόντων μας στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%.

Στα προϊόντα τα οποία υπάρχουν σε διαφορετικές διαστάσεις, αναγράφεται ως τιμή του προϊόντος εκείνη που αφορά το προϊόν με τις μικρότερες διαστάσεις και στη συνέχεια βρίσκονται οι τιμές των προϊόντων υπολοίπων διαστάσεων.

Η  Συλλελιάδης Νίκος Χονδρικό-Λιανικό Εμπόριο Χαρτικών διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση τις τιμές.

 

Β.Διαθεσιμότητα προϊόντων

Για όλα τα προϊόντα που περιέχονται στην ιστοσελίδα www.otiapoxarti.gr  η εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να είναι ετοιμοπαράδοτα.  

 

1.Εξαντλημένα προϊόντα:

Ενδέχεται κάποια προϊόντα να είναι εξαντλημένα και να συνεχίζουν να παρουσιάζονται στο site για  καθαρά ενημερωτικό λόγο.  

 

2. Προϊόντα τα οποία δεν είναι άμεσα παραδοτέα:

Η παράδοση αυτών  των προϊόντων θα γίνεται αμέσως μόλις τα παραλαμβάνουμε από τους προμηθευτές μας.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το προϊόν δεν είναι ετοιμοπαράδοτο, δηλαδή ως εξαντλημένο ή μη άμεσα διαθέσιμο προς παράδοση, η εταιρεία θα επικοινωνήσει με τη λήψη της παραγγελίας με τον πελάτη μέσω των δοθέντων στοιχείων επικοινωνίας, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ώστε να ενημερωθεί για τον πιθανό χρόνο παραλαβής του προϊόντος από τον προμηθευτή και την εν συνεχεία παράδοσή του.

Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης έχει τη δυνατότητα, εφόσον κρίνει ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν είναι ικανοποιητικό, να ζητήσει την ανάκληση της παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος.

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται στον πελάτη ολόκληρο το μέχρι την ανάκληση τυχόν καταβληθέν από εκείνον ποσό.

 

3.Παράδοση προϊόντων

Αν για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικώς αναφερόμενες: κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες) για τις οποίες δεν ευθύνεται η εταιρεία δεν είναι δυνατό να παραδοθούν τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου, η Συλλελιάδης Νίκος Χονδρικό-Λιανικό Εμπόριο Χαρτικών δε φέρει ευθύνη για την καθυστέρηση της παράδοσης.

Η Συλλελιάδης Νίκος Χονδρικό-Λιανικό Εμπόριο Χαρτικών δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις του ταχυδρομείου ή της ταχυμεταφορικής εταιρείας στην παράδοση των προϊόντων. Επίσης δε φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν κατά την παράδοση του προϊόντος από μεσάζοντες ή προμηθευτές ή προστιθέντες αυτών.

 

4. Επιστροφές προϊόντων

Επιστροφές κι αλλαγές στα είδη μας δε γίνονται δεκτές λόγω της φύσης τους.

Επιστροφές ισχύουν μόνο εάν παρατηρηθεί βλάβη στα προϊόντα ή αν αυτά αποδειχθούν ελαττωματικά, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους, της τυχόν δοθείσας από την εταιρεία κατά την παράδοση του προϊόντος εγγύησης, που συνοδεύουν το προϊόν. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του.

Στις περιπτώσεις βλάβης ή ελαττώματος του προϊόντος, ο πελάτης έχει την επιλογή είτε εξ αρχής να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος είτε, αφού έχει παραλάβει, να επιστρέψει το προϊόν, εντός  5 ημερών από την ημέρα της παράδοσης.

Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται σε άριστη κατάσταση, στην κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία του προϊόντος να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν (να συμφωνεί το ΙΜΕΙ) και να είναι σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 5 ημερών τότε η Συλλελιάδης Νίκος Χονδρικό-Λιανικό Εμπόριο Χαρτικών δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα www.otiapoxarti.gr .

 

5. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- Ο πελάτης να επικοινωνήσει την ημέρα της παραλαβής ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα
- το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί
- το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ)

Συγκεκριμένα:

- Στην περίπτωση που κάποιο είδος που παραλάβατε είναι προβληματικό μπορείτε να φέρετε/στείλετε το προϊόν στη διεύθυνση του χαρτοπωλείου Συλλελιάδης Νίκος Χονδρικό-Λιανικό Εμπόριο Χαρτικών, όπου επιβαρύνεστε το κόστος της μεταφοράς. Εφόσον το προϊόν εμφανίζει κάποιο κατασκευαστικό ελάττωμα, το αντικαθιστούμε αμέσως δωρεάν.
- Στην περίπτωση που σας στείλαμε λάθος είδος, σας στέλνουμε το σωστό και αναλαμβάνουμε κάθε κόστος μεταφοράς, παλιού και νέου προϊόντος.

 

Γ.Μεταβολές
Η Συλλελιάδης Νίκος Χονδρικό-Λιανικό Εμπόριο Χαρτικών διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί ελεύθερα τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του χρήστη τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

Η Συλλελιάδης Νίκος Χονδρικό-Λιανικό Εμπόριο Χαρτικών μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφίας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Η Συλλελιάδης Νίκος Χονδρικό-Λιανικό Εμπόριο Χαρτικών διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ελεύθερα τούς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. 

 

Δ. Περιορισμός Ευθύνης
Η Συλλελιάδης Νίκος Χονδρικό-Λιανικό Εμπόριο Χαρτικών, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Συλλελιάδης Νίκος Χονδρικό-Λιανικό Εμπόριο Χαρτικών είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

Ε. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ο διαδικτυακός τόπος www.otiapoxarti.gr είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας Συλλελιάδης Νίκος Χονδρικό-Λιανικό Εμπόριο Χαρτικών.

Όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτής, είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Συλλελιάδης Νίκος Χονδρικό-Λιανικό Εμπόριο Χαρτικών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Συλλελιάδης Νίκος Χονδρικό-Λιανικό Εμπόριο Χαρτικών ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

 

ΣΤ. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη

 

Οι χρήστες της ιστοσελίδας μας μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας, να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτά ρητά ζητούνται από τους επισκέπτες, δηλαδή όταν παραγγείλουν προϊόν(τα), όταν εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή στείλουν email στο info@otiapoxarti.gr.

Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, ζητείται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής, η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο και τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί ο ασφαλής ηλεκτρονικός τρόπος πληρωμής της παραγγελίας.

Συμπληρωματικά μπορεί να ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής - παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχει ζητηθεί.

Το www.otiapoxarti.gr  κάνει χρήση των πληροφοριών που δίνονται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στη διεύθυνση που ο χρήστης δηλώνει, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το www.otiapoxarti.gr  (iv) ειδικές προσφορές του www.otiapoxarti.gr . Προσφέρεται η δυνατότητα επιλογής κατά τη βούληση του χρήστη να λαμβάνει τέτοιου είδους επικοινωνίες από το www.otiapoxarti.gr επιλέγοντας το σχετικό κουτάκι κατά την εγγραφή του.

 

1. Πρόσβαση στις Πληροφορίες

Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του www.otiapoxarti.gr. Η εκ μέρους του χρήστη προσκόμιση των προσωπικών του δεδομένων, σημαίνει ότι συναινεί τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του www.otiapoxarti.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το www.otiapoxarti.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το www.otiapoxarti.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη χωρίς πρότερη συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων του χρήστη, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την πρότερη συναίνεση του χρήστη (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

 

Επίλυση Διαφορών

Οι διαφορές από τη χρήση του παρόντος ιστοχώρου επιλύονται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο. Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο, τυχόν διαφορές μεταξύ του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος και των πελατών - χρηστών αυτού, δύνανται να επιλυθούν με τη διαδικασία της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών. Στο πλαίσιο αυτό, λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm).